AMD
主要产品:

AMD Ryzen(锐龙)台式机CPU以及台式机芯片组
AMD Radeon RX游戏显卡
AMD EPYC(霄龙)服务器CPU
AMD Radeon Pro专业服务器显卡
AMD 嵌入式产品

AMD产品规格表 
>> 如欲了解更多关于 AMD 的产品 请点击此处访问官方网站
姓名:手机:
邮箱:
需求:
咨询热线: 上海:Nick Bai | 021-33538989 ext153 | nick.bai@weikeng.com.cn
深圳:Cindy Dong | 0755-82943322 ext279 | cindy.dong@weikeng.com.cn
北京:Tony Ni | 010-64788755 ext303 | tony.ni@weikeng.com.cn